Allmäna villkor för medlemskap i Wenngarn Sportcenter

Allmäna villkor för medlemskap i Wenngarn Sportcenter

Dessa villkor gäller för medlemskap i Wenngarn Sportcenter från 2018-01-01

 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i Wenngarn Sportcenter mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”), till vilket villkoren utgör en integrerad del, och det Wenngarn Sportcenter
 som anges i Medlemsavtalet (”Bolaget” eller ”WSC”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande

 1. Medlemskap i WENNGARN SPORTCENTER

2.1 Medlemskap i Wenngarn Sportcenter kan sökas av person som
- är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare
- ej häftar i skuld till Bolaget för tidigare medlemskap, och
- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av Wenngarn Sportcenters personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen i Wenngarn Sportcenter träningscentra efter erhållen information och genomgång av Wenngarn Sportcenters personal om olika former av medlemskap och möjligheter till träning. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges i Medlemsavtalet.

2.3 Wenngarn Sportcenter erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap), eller för viss av Wenngarn Sportcenter erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiro- medlemskap). Tillfälligt medlemskap. Omfattningen av Wenngarn Sportcenter olika former av medlemskap och avgifterna för dessa, framgår av Wenngarn Sportcenters vid var tid gällande beskrivning av utbud av sina tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt Wenngarn Sportcenter var tid gällande utbud av olika medlemskap. Vid uppgradering skall Medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt Wenngarn Sportcenter vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering av medlemskap under bindningstiden, och har Medlemmen erlagt månadsavgifterna i förskott (kontantmedlemskap), skall Medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den högre nivån enligt Wenngarn Sportcenter var tid gällande prislista.

 1. Medlemsförmåner

3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet till träningscenter och i den omfattning som framgår av Medlemsavtalet samt vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och andra tjänster. Information om Wenngarn Sportcenter vid var tid aktuella medlemsförmåner och erbjudanden ges på Wenngarn Sportcenter hemsida (http://www..wenngarnsportcenter.se).

3.2 Wenngarn Sportcenter kan inte alltid garantera plats i av Medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

 1. Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig att;

– alltid checka in med hjälp av vår digitala incheckning Parakey vid dörren innan träning eller annan aktivitet påbörjas. Tryck på dörröppning även om dörren öppnas av någon annan så registreras din närvaro. Att veta vilka tider våra medlemmar tränar är såklart bra information för att kunna ge dig bra service men ännu viktigare är det att vi vet vilka som är i lokalen om olyckan skulle vara framme. Ex vid brand.
– ta del av och följa Wenngarn Sportcenter vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler
– följa anvisningar som ges av Wenngarn Sportcenters personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning
– inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i Wenngarn Sportcenter träningscenter
– snarast informera Wenngarn Sportcenter om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

 1. Parakey – digital nyckel för passage och kontroll på vilka som befinner sig i lokalerna 

5.1 WSC använder sig från 2018 av incheckning- och passageverktyget Parakey. Medlemmen förbinder sig beträffande Parakey:

– att säkerställa att du ha en smartphone eller läsplatta som klarar av att hantera denna app.
– att inte låna ut eller överlåta sitt konto till annan person då det är personligt
– att snarast meddela WSC problem med incheckning/passage
– att meddela om du byter mail så att vi kan skicka ut en ny Parakeyinbjudan till den nya mailadressen

Stickkontroller görs och du kommer då uppmanas att visa Parakeykontot via appen och giltig ID-handling.

 1. Kvarlämnade saker

6.1 Kvarlämnar Medlemmen saker i förvaringsskåp i WSC, efter tidpunkt för ordinarie stängning av detta, äger WSC rätt att bryta av medlemmens anbringat lås och tillvarata sakerna. Om Medlemmen inte avhämtar sakerna inom 14 dagar från dagen för tillvaratagandet har WSC rätt att endera kasta sakerna eller, om dessa kan anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen på närmaste polismyndighet.

 1. Wenngarn Sportcenters ansvar

7.1 WSC skall avråda Medlemmen från 
träning eller träningsmoment som WSC personal bedömer kan innebära ohälsa eller skada för Medlemmen.

7.2 WSC ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför WSC kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten-, strömavbrott eller annan större skada på WSC träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

7.3 WSC ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlem- men medför i WSC. WSC ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av WSC personal.

 1. Förlängning av medlemskap vid särskilda omständigheter
  8.1 Medlem, som på grund av särskilda
omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka
om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängning av medlemskap gäller från och med dagen då WSC godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid som WSC godkänt, att medlemskortet spärras för tillgång till träningscenter och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

8.2 Förlängning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst
30 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar och görs mot en avgift om 99kr/mån.

 1. Avgifter och betalning

9.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i Medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i Medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt WSC vid var tid gällande prislista.

9.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter
för kontantmedlemskap i förskott för
hela bindningstiden, och månadsavgifter
för autogiromedlemskap löpande i förskott. Det ankommer på Medlemmen att vid autogiromedlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro.
Det går inte att byta betalningsform under bindningstiden. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

9.3 WSC har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter.
Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid.

9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgift för tid;
– då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 8.1,
– då WSC har stängt av Medlemmen enligt punkt 10.5, eller
– då visst träningscenter på grund av omständighet som anges i punkt 7.2 ej är tillgängligt för träning och WSC ej kan erbjuda annat träningscenter eller annan kompensation.

9.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar Bolaget först en påminnelsefaktura på den förfallna månadsavgiften. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso.

Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Upphörande av Medlemsavtal

10.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i Medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 1 månads varsel, säga upp sitt Medlemsavtal avseende autogiromedlemskap för vilken bindningstiden har löpt ut.

10.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som WSC skall ha erhållit senast
inom 3 veckor från dagen för ingånget Medlemsavtal, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid (ångerrätt). WSC debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande avgiften för 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

10.3 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som Medlemmen
inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom, arbetslöshet eller
annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till WSC avsluta bundet medlemskap
oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då WSC erhåller meddelandet. WSC debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindnings- tiden, dock alltid minst 1 månadsavgift.

10.4 Vidtar WSC förändring av Medlemskapet vilken påverkar Medlemmen och som inte är till uppenbar fördel för denne samt innebärande;

– ändring av innehåll eller omfattning av de träningsmöjligheter som Medlemsavtalet omfattar enligt punkt 3.1
– ändring av avgift som Medlem har att erlägga löpande enligt punkterna 9.1 och 9.2
– ändring av dessa allmänna villkor enligt punkt 12.1,
såäger Medlemmen rätt att säga upp
sitt Medlemsavtal till upphörande den
dag då ändringen träder i kraft, trots
att den bindningstid som gäller enligt Medlemsavtalet inte löpt ut. Uppsägning från Medlemmens sida, på grund av någon av de angivna orsakerna, skall ha kommit till WSC kännedom i skälig tid innan ändring börjar gälla. Skälig tid är normalt senast 1 månad innan under förutsättning att meddelande om ändring har kommit Medlemmen tillhanda senast 2 månader innan ändring skall börja gälla.

10.5 WSC har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av WSC vidtar tillräcklig rättelse;

– missköter betalning av månadsavgifter
och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller – bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av WSC personal och att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av Medlemsavtalet

11.1 WSC återbetalar, vid förtida upphörande av Medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i Medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om Medlemsavtalet upphör på grund av någon av följande omständigheter:
- WSC och Medlemmen har i samråd bedömt att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa.

 1. Ändring av de allmänna villkoren

12.1 Bolaget har rätt att ändra dessa allmänna villkor.

 1. Information och meddelanden

13.1 WSC skickar information och meddelanden enligt Medlemsavtalet till Medlem via epost och vid frågor använder vi epost och sociala kanaler i första hand. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den femte vardagen efter dagen för avsändandet.

13.2 Meddelande från Medlemmen enligt Medlemsavtalet kan överlämnas till WSC träningscenter , vid telefonkontakt med WSC eller via e-post till info@wenngarnsportcenter.se. Telefonnummer, adress och e-postadress till WSC anges på Wenngarn Sportcenters hemsida (http://www.wenngarnsportcenter.se). Uppsägningar vill vi ha via mail för att säkra dokumentationen.

13.3 Medlemmen skall underrätta WSC om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

 1. Personuppgifter

14.1 Bolaget behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras ett år för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av Bolaget under ett år efter det
att Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

14.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att Wenngarn Sportcenter inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till Wenngarn Sportcenter anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

14.3 Medlemmen kan när som helst till Bolaget anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Bolaget kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Wenngarn Sportcenter i sådant fall kan behöva säga upp Medlemsavtalet.

 1. Tvist

15.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och Wenngarn Sportcenter skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Wenngarn Sportcenter förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och Bolaget äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

Autogiromedgivande
– genom att du skickar in medlemsansökan med angivet konto för autogiro godkänns nedan

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren Wenngarn Sportcenter för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära
att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att
ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid
var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning
till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen
för bankens räkning. Jag medger därför
att uppgifter ur bankens register om
kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att, på särskild blankett eller via annan rutin
som anvisas av banken, underrätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas
på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla.

SÄKERHETSREGLER

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar i Wenngarn Sportcenter samt skapa en atmosfär av trivsel och ordning som kommer alla till del som vistas i Wenngarn Sportcenters träningscenter. Är du osäker på vad som gäller, fråga gärna Wenngarn Sportcenters personal.

Gäller från och med 2018-01-01

 1. Medlem skall följa anvisningar givna av Wenngarn Sportcenters personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på centret.
 2. Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning i träningscentret:
- Använda lämpliga träningsskor
(väl knutna). Träningsskor behöver
dock inte bäras i samband med vissa gruppträningsklasser, såsom Yoga.
- Inte bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband och armband.
- Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg (såsom sjalar och halsdukar) som riskerar att fastna i träningsutrustning
 3. Barn och ungdomar under 15 år får inte vistas i träningscentret på grund av risken för skador. Wenngarn Sportcenters personal kan medge undantag för specifika träningsaktiviteter.

DOPING OCH DROGER

Wenngarn Sportcenter tar tydligt avstånd från doping 
och droger. Wenngarn Sportcenters definition på doping
är användande av prestationshöjande medel, både legala och illegala, och som vidare definieras av World Anti-Doping Agency. Wenngarn Sportcenter antidoping policy förbjuder villkorslöst användandet av sådana prestationshöjande medel hos både med- arbetare och medlemmar.

En, av Wenngarn Sportcenter godkänd tredje part, har rätt att i Wenngarn Sportcenters träningscenter genomföra oannonserade dopingtester.

ORDNINGSREGLER

 1. Medlem får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Medlem skall samtycka till och genomföra dopingtest i Wenngarn Sportcenters lokaler som görs av Wenngarn Sportcenter godkänd tredje part.
 2. Medlem får inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster på Wenngarn Sportcenters träningscenter.
 3. Medlem skall lämna träningscentret senast vid tidpunkt för stängning.
 4. Medlem skall låta andra tränande använda träningsutrustningen medan man vilar.
 5. Endast instruktörer och personliga tränare som har avtal med Wenngarn Sportcenter får instruera och träna Medlemmar i Wenngarn Sportcenters lokaler.
 6. Medlem får inte förtära alkoholhaltiga drycker i träningscentret.
 7. Medlem får inte ha ett förargelseväckande beteende på träningscentret

VAD HÄNDER OM MAN INTEFÖLJER SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLERNA
Wenngarn Sportcenter har rätt att stänga av 
Medlemmen för viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot säkerhets- eller ordningsreglerna.

TACK FÖR ATT DU FÖLJER VÅRA SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER

Wenngarn Sportcenter